Utbildningar

Sportfront erbjuder information, utbildning och föreläsning om:

Sniffa eller boffa

Vad innehåller tex doftsprayer?  Vilka biverkningar kan de ge?  Vad kan hända med hjärnan och andra viktiga organ i kroppen? Vilken åldersgräns gäller vid köp? Hur arbetar man förebyggande?

Sniffning är något som kommer och går bland ungdomar, men de förstår inte alltid hur farligt det kan vara. Att sniffa/ boffa innebär att andas in giftiga gaser. När gaserna når din hjärna utsätts den för syrebrist och du får ett rus. Din hjärna och andra organ i din kropp påverkas av den här syrebristen. Sniffning/boffning kan vara väldigt skadligt, redan vid ett enstaka tillfälle kan du drabbas av avsvimning eller överdos. 


Ny utbildning!

Narkotika på Krogen

Att tillgodose att ens personal genom utbildning har en bra kunskap om alkohollagen, göra korrekta bedömningar om berusnings nivå, hantera besvärliga gäster, upptäcka och förhindra narkotikaanvändande, är en trygghet för både gäster och personal i krogbranschen.

Sportfront erbjuder högklassiga utbildningar för krogpersonal både i enstaka ämne och heldagsutbildningar, där flera ämnen ingår. Vi skräddarsyr en utbildning som passar er verksamhet.


Ny utbildning!

Spel och spelande – förekomst, problematiskt spelande och beroende

Hur vanligt är det med spelande i Sverige? Vad är överdrivet spelande och hur definierar man ett spelberoende? Vilka är riskfaktorerna och vilka är tidiga tecken på ett problematiskt spelande. Föreläsningen inkluderar en del av den forskning som finns om spelberoende när det gäller spel om pengar men också om ”gaming disorder”, problematiskt datorspelande.


Sexuella övergrepp mot barn och unga

Vad är ett sexuellt övergrepp mot barn och unga? Vem utsätter ett barn? Hur kan vi påverkas som vuxna om vi har blivit utsatta som barn? Hur kan du hjälpa? Hur kan vi arbeta med frågan i barn- och ungdomsverksamheter? Råd vid samtal med barn? Under en heldag går vi igenom definitioner och innebörder av begrepp, förekomst och hur verksamheten/föreningen/skolan/förskolan kan förebygga och hantera frågor inom detta område. Verksamhetssutveckling, policy, handlingsplan, belastningsregistret, nätverk, kursintyg och en certifiering av verksamheten.


Energidrycker- en hälsofara?

Behövs energidrycker? Vilka biverkningar finns? Vilken åldersgräns gäller? Ska de säljas på skolor och idrottsanläggningar? Energidrycker tillhör en klass av dryck som innehåller flera uppiggande substanser, med avsikten att öka välbefinnandet och prestations- och koncentrationsförmågan. Från flera håll har det rapporterats att barn och ungdomar blivit rastlösa, ”speedade” och okoncentrerade. Symtom som hjärtklappning, bröstsmärtor, ångest och sömnbesvär, som en följd av konsumtion av energidrycker. Livsmedelsverkets rekommendation är bland annat att det inte är lämpligt som törstsläckare eller som vätskeersättning vid fysisk aktivitet.


Inspirationsdag för idrott och föreningar

Viktigt att skapa trygga idrottsmiljöer och utveckla värdegrundsarbetet inom idrotten som gör stor samhällsnytta. Vad är viktigt och värdefullt inom barn- och ungdomsidrotten? Vad vill er förening stå för och förknippas med för värden? Idrottens mål är rent spel, erbjuda trygghet och gemenskap, särskilt viktigt och värdefullt inom barn- och ungdomsidrotten. Meningsfull fritid är en stark friskfaktor i det förebyggande arbetet mot våld, droger och utanförskap. Alla barn och unga har rätt att idrotta och utvecklas i en trygg miljö och bemötas med respekt som befrämjar växande och en sund utveckling.

En heldags utbildningskonferens med några av landets främsta experter som ger dig ökad kunskap, ökad medvetenhet och ökad beredskap om våld- och droger och dess konsekvenser. En heldag som kan användas som en mobilisering/samordning inom ett förbund, förening, kommun, stadsdel, där syftet är att utveckla verksamhetens värdegrundsarbete ex inom idrotten som gör stor samhällsnytta.


En trygg och säker skolmiljö 

Det vålds- och drogförebyggande arbetet i skolan handlar om långsiktighet, samverkan, kunskap, kontinuitet och tålamod, samt ett tydligt ledarskap. Många små insatser från flera håll som tillsammans ger resultat.

Vilken policy och handlingsplan finns idag? Vilka är de vanligaste ungdomsdrogerna? Hur och när kan vi besiktiga skåpen i skolan? Vad säger lagen? Vilka rättigheter-skyldigheter finns? Drogtester i skolan? Verksamhetsplan för drogförebyggande arbete i skolan.

                                                                                                                                                                    

Alkohol och andra droger

Vad händer med min kropp om jag dricker alkohol under en tävlings- eller träningsperiod? Varför bör idrottsvärlden vara en alkoholfri zon? Vad händer vid berusning; omdöme, beslut, rädsla? Idrottens medansvar i samhället? Tidig debut och risker? Visste du att 75 % av allt våld är alkoholrelaterat och 40 % av de som utför alkoholrelaterat våld är mellan 15 och 24 år?

Hur kan vi inom idrotten vara med och förebygga arbetet mot våld och droger? Vi erbjuder en verksamhetsutveckling, policy och handlingsplan samt nätverk, kursintyg och en kvalitetssäkring av verksamheten.


Cannabis -Tidig upptäckt, tecken och symtom.

Cannabis är samlingsnamnet på hasch, marijuana och hascholja och alla framställs ur växten Cannabis sativa. Cannabis är den vanligaste narkotikan i Sverige och klassades som narkotika 1930. Cannabis lagras i hjärnan och kan försämra samordnande funktioner. Människor som regelbundet röker cannabis kan bli sega, förlora omdömet och kan få stora problem att sortera intryck, förstå sig själva, tolka sammanhang och orka med vardagen. Bruket - missbruket? Vilka skadeverkningar finns? Konsekvenser - risker? Vilken behandling finns? Tecken och symtom?


AAS (anabola androgena steroider) och kosttillskott- Ren Träning

Vad händer i kroppen? Vilka risker och konsekvenser finns det? Vad säger lagen? Behandling?

Anabola steroider är tillverkade kopior av manligt könshormon testosteron. De flesta som missbrukar anabola steroider är män. Enligt en undersökning på Resurscentra för hormonmissbruk ser vi dessvärre en nästan 10 ggr förhöjd dödlighet bland dessa patienter. Hjärt-kärlsjukdom, suicid och annan drogrelaterad död ses bland dödsorsakerna.

Sportfront erbjuder en utbildning för föreningar, instruktörer, träningsansvariga och ägare på friskvårdsanläggningar bestående av en grundutbildning; Anabola androgena steroider - tecken och symptom, fysiska och psykiska bieffekter samt sociala konsekvenser av steroidanvändande. Kost och risker förknippade med kosttillskott, policy, handlingsplan, avtal och fördelar med ett friskvårdsteam, lagstiftning och aktuell forskning om AAS. Vi kan erbjuda kursintyg och en kvalitetssäkring av verksamheten   


Internetdroger 

En allt större del av narkotikahandeln sker på Internet. Ur ungdomssynpunkt är det RC-drogerna som är farligast, men även alla läkemedel som finns att tillgå. Vad säger lagen? Vem säljer? Vem ansvarar för klassning av missbruksdroger? Hur kan vi arbeta förebyggande? Hur kan vi begränsa tillgängligheten?


GHB, GBL, Butandiol 1.4 

GHB är en syntetisk drog som bl.a. orsakar djupsömn. GHB är starkt beroendeframkallande och väldigt sällan har avgiftning kunnat ske i öppenvård. GHB leder ofta till ett svårt blandmissbruk med andra droger.

Vad är GHB, GBL och BD 1,4? Vilka blir konsekvenserna av användandet? Vad säger lagen? Partydrog? Vilken behandling finns?


Vattenpipa och hälsorisker 

Rök från vattenpipa innehåller samma typer av skadliga ämnen och partiklar som cigarettrök och medför stora hälsorisker. På grund av tobakens höga fuktighetshalt bildas det mer rök än av vanlig tobak. Vid vattenpipsrökning under en timme kan en lika stor volym rök inhaleras som den från 100 cigaretter eller fler (WHO). Vilka hälsorisker finns?  Vad är det man röker?  Åldersgräns?  Risker för lungcancer, svår tandlossning och andra sjukdomar?