Utbildningar

Sportfront erbjuder utbildning, information och föreläsning om:

 

Sexuella övergrepp på barn och unga
Sexuella övergrepp  är oförenligt med idrottsrörelsens värderingar. Vad är ett sexuellt övergrepp på barn och unga? Vem utsätter ett barn? Hur påverkas man som vuxen om man utsattes som barn? Hur kan du hjälpa? Hur kan man arbeta med frågan i barn- och ungdomsverksamheter ex i en idrottsförening? Råd vid samtal med barn? Under en heldag går vi igenom definitioner och innebörder av begrepp, förekomst och hur verksamheten/föreningen kan förebygga och hantera frågor inom detta område. Verksamhetssutveckling, policy, handlingsplan, nätverk, kursintyg och en certifiering av verksamheten.

Denna utbildning anpassas även till förskola och skola. Det finns möjlighet till en certifiering.


Energidrycker- en hälsofara?
Behövs energidrycker? Vilka biverkningar finns? Vilken åldersgräns gäller? Ska de säljas på skolor och idrottsanläggningar ? Energidrycker tillhör en klass av dryck som innehåller flera uppiggande substanser, med avsikten att öka välbefinnandet och prestations- och koncentrationsförmågan Från flera håll har det rapporterats att barn och ungdomar blivit rastlösa, ”speedade”, och okoncentrerade, symtom som hjärtklappning, bröstsmärtor, ångest och sömnbesvär, som en följd av konsumtion av energidrycker.Livsmedelsverkets rekommendation är bland annat att det inte är lämpligt som törstsläckare eller som vätskeersättning vid fysisk aktivitet.

Viktigt att skapa trygga idrottsmiljöer och utveckla värdegrundsarbetet inom idrotten som gör stor samhällsnytta
Vad är viktigt och värdefullt inom barn- och ungdomsidrotten? Vad vill er förening stå för och förknippas med för värden? Idrottens mål är rent spel, erbjuda trygghet och gemenskap, särskilt viktigt och värdefullt inom barn- och ungdomsidrotten.Meningsfull fritid är en stark friskfaktor i det förebyggande arbetet mot våld, droger och utanförskap. Alla barn och unga har rätt att idrotta och utvecklas i en trygg miljö och bemötas med respekt som befrämjar växande och en sund utveckling. Det kan vi utveckla genom ökad medvetenhet, ökad kunskap, ökad beredskap/nätverk, verksamhetsutveckling med de sociala frågorna, policy och handlingsplan i ämnet.Inspirationsdag för idrott och föreningar

En heldags utbildningskonferens med några av landets främsta experter som ger dig ökad kunskap,ökad medvetenhet och ökad beredskap om våld- och droger och dess konsekvenser.En heldag som kan användas som en mobilisering/samordning inom ett förbund, förening, kommun, stadsdel, där syftet är att utveckla föreningens värdegrundsarbete inom idrotten som gör stor samhällsnytta
Föreläsare från Sportfront: Tommy Moberg, Lennart Johansson, Karin Breding, Kai Knudsen, Michael Lundgren och Marie Clasgård. 
                                                                                                                                                                        Alkohol och andra droger inom idrotten
Vad händer med min kropp om jag dricker alkohol under en tävlings eller träningsperiod? Varför bör idrottsvärlden vara en alkoholfri zon? Vad händer vid berusning; omdöme, beslut, rädsla? Idrottens medansvar i samhället? Tidig debut och risker? Visste du att 75 % av allt våld är alkoholrelaterat och 40 % av de som utför alkoholrelaterat våld är mellan 15 och 24 år?
Hur kan vi inom idrotten vara med och förebygga arbetet mot våld och droger? Vi erbjuder en organisationsutveckling, policy och handlingsplan samt nätverk,kursintyg och en kvalitetssäkring av verksamheten. 
.
Cannabis - är samlingsnamnet på hasch, marijuana och hascholja och alla framställs ur växten Cannabis sativa. Cannabis är den vanligaste narkotikan i Sverige och klassades som narkotika 1930. Cannabis lagras i hjärnan och försämrar samordnande funktioner. Människor som regelbundet röker cannabis kan bli sega, förlorar omdömet och kan få stora problem att sortera intryck, förstå sig själva, tolka sammanhang och orka med vardagen. Bruket - missbruket? Vilka skadeverkningar finns? Konsekvenser - risker? Vilken behandling finns? Tecken och symtom?

Ren Träning
Utbildningen går ut på att förebygga genom att öka kunskapen, medvetenheten och beredskapen om Anabola Androgena steroider, kosttillskott och energidrycker. Målet är att kvalitetssäkra träningsanläggningarna så att personalen har klara rutiner gällande hur de ska agera när de upptäcker användandet av steroider på sin anläggning.
En utbildningsprocess i samarbete med kommunens gym. Utbildningen vänder sig till personal, styrelsemedlemmar, ambassadörer och medlemmar i olika steg, där vi tar upp AAS, kost och risker kopplade till kosttillskott, energidrycker. Vi arbetar med information och föreläsning, case, diskussioner och reflektioner, gemensam policy och handlingsplan.
En utbildning som också kan anpassas till en idrottsförening.


AAS (anabola androgena steroider) och kosttillskott
Vad händer i kroppen? Vilka risker och konsekvenser finns det? Vad säger lagen? Behandling?
Anabola steroider är tillverkade kopior av manligt könshormon testosteron. De flesta som missbrukar anabola steroider är män. Enligt en undersökning på Resurscentra för hormonmissbruk ser vi dessvärre en nästan 10 ggr förhöjd dödlighet bland dessa patienter. Hjärt-kärlsjukdom, suicid och annan drogrelaterad död ses bland dödsorsakerna.
Sportfront erbjuder en utbildning för föreningar, instruktörer, träningsansvariga och ägare på friskvårdsanläggningar bestående av en grundutbildning; Anabola androgena steroider - tecken och symptom, fysiska och psykiska bieffekter samt sociala konsekvenser av steroidanvändande. Kost och risker förknippade med kosttillskott, Policy, handlingsplan, avtal och fördelar med ett friskvårdsteam,lagstiftning och aktuell forskning om AAS. Vi kan erbjuda kursintyg och en kvalitetssäkring av verksamheten    
Internetdroger  en allt större del av narkotikahandeln sker på Internet. Ur ungdomssynpunkt är det RC-drogerna som är farligast, men även alla läkemedel som finns att tillgå. Vad säger lagen? Vem säljer? Vem ansvarar för klassning av missbruksdroger? Hur kan man arbeta förebyggande? Hur kan man begränsa tillgängligheten?
GHB, GBL, Butandiol 1.4 GHB är en syntetisk drog som bl.a. orsakar djupsömn. GHB är starkt beroendeframkallande och väldigt sällan har avgiftning kunnat ske i öppenvård. GHB leder ofta till ett svårt blandmissbruk med andra droger.
Vad är GHB, GBL och BD 1,4? Vilka blir konsekvenserna av användandet? Vad säger lagen? Partydrog? Vilken behandling finns?

Vattenpipa och hälsorisker -  Rök från vattenpipa innehåller samma typer av skadliga ämnen och partiklar som cigarettrök och medför stora hälsorisker. På grund av tobakens höga fuktighetshalt bildas det mer rök än av vanlig tobak. Vid vattenpipsrökning under en timme  kan en lika stor volym rök inhaleras som den från 100 cigaretter eller fler (WHO). Vilka hälsorisker finns? Vad är det man röker? Åldersgräns? Risker för lungcancer, svår tandlossning och andra sjukdomar?

En trygg och säker skolmiljö - Det våld och drogförebyggande arbetet i skolan handlar om långsiktighet, samverkan, kunskap, kontinuitet och tålamod, samt ett tydligt ledarskap. Många små insatser från flera håll som  tillsammans ger resultat.
Vilken policy och handlingsplan finns idag? Vilka är de vanligaste ungdomsdrogerna? Hur och när kan vi besiktiga skåpen i skolan? Vad säger lagen? Drogtester i skolan? Verksamhetsplan för drogförebyggande arbete i skolan.

Skåpskontrakt - skolans rättigheter och skyldigheter.Vad säger lagarna? Vilka rättigheter och skyldigheter finns? Kontrakt avseende drogtester i skolan?

Tidig upptäckt - tecken och symtom.
Förutsättningen för tidig upptäckt är kunskap och nätverk. Vilka är de tidiga signalerna? Vilka är de vanligaste ungdomsdrogerna? Hur kan jag som medarbetare agera vid misstanke om narkotikamissbruk? Lagstiftningen? Vilken hjälp finns att få? Vilken Policy och handlingsplan finns?